Cookies i polityka prywatności

Piotr Kamiński Robert Kamiński Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska, ul. Krzyżanowskiego 6A/2, 35-328 Rzeszów przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwane „RODO”).

Polityka prywatności ma zastosowanie do użytkowników korzystających ze strony internetowej www.kancelariakaminski.pl (dalej jako: „strona internetowa”).

1. Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Piotr Kamiński Robert Kamiński Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska, ul. Krzyżanowskiego 6A/2, 35-328 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000292257, REGON: 180276490, NIP: 8133525786 (dalej zwana „Administratorem” lub „Kancelarią”).

W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:

a) kierując korespondencję tradycyjną na adres Piotr Kamiński Robert Kamiński Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska, ul. Krzyżanowskiego 6A/2, 35-328 Rzeszów lub;
b) za pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail: biuro@kancelariakaminski.pl

2. Podstawa przetwarzania danych osobowych

Państwa dane przekazane Administratorowi przetwarzane są w celu:

1. nawiązania kontaktu z Kancelaria za pośrednictwem strony internetowej i umieszczonych na niej formularzy kontaktowych – na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Podanie przez Państwa bezpośrednio danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku odmowy (w zależności od rodzaju i celu, w którym dane te są przetwarzane) uniemożliwi to zawarcie umowy z Administratorem, a także może wpłynąć na zakres usług świadczonych na Państwa rzecz lub może uniemożliwić kontakt.

2. zapewniania sprawnego funkcjonowania strony internetowej Kancelarii oraz dostosowania jej do potrzeb użytkowników poprzez prowadzenie analiz i statystyk zgodnie z uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Administrator przetwarza w szczególności następujące dane osobowe Użytkowników korzystających ze strony internetowej Kancelarii:

- adres IP,

- adres e-mail.

3. Prawa Użytkownika

Posiadają Państwo prawo do:

a) dostępu do przetwarzanych danych osobowych;

b) sprostowania i uzupełnienia danych;

c) usunięcia danych osobowych w następujących przypadkach:

- gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

- nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania  danych osobowych;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, o którym mowa w pkt. e) poniżej i brak jest uzasadnionej podstawy przetwarzania danych;

- gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

Administrator zastrzega, że nie będzie usuwał danych osobowych w zakresie w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne:

- do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,

- do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego,

- do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

d) ograniczenia przetwarzania danych; Mogą Państwo żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a brak jest sprzeciwu do usunięcia danych osobowych, przy jednoczesnym żądaniu ograniczenia ich wykorzystywania;

e) złożenia sprzeciwu; W przypadku przetwarzania przez Administratora danych osobowych w prawnie uzasadnionym interesie, tj. przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego mogą Państwo złożyć sprzeciw. Administrator zastrzega, że może nie uwzględnić sprzeciwu w przypadku, gdy wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w przypadku przetwarzania danych osobowych, na które wyrazili Państwo zgodę; Administrator zastrzega, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

g) przenoszenia danych.

h) skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt. od a) do g) mogą zostać wykonane poprzez skontaktowanie się z Administratorem:

a) kierując korespondencję tradycyjną na adres Piotr Kamiński Robert Kamiński Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska, ul. Krzyżanowskiego 6A/2, 35-328 Rzeszów lub;
b) za pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail: biuro@kancelariakaminski.pl .

4. Udostępnianie danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz osobom współpracującym z Administratorem i pod jego kontrolą, jak również mogą być udostępniane zewnętrznym podmiotom świadczącym usługi, w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, w imieniu lub na rzecz Kancelarii.

5. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Administrator nie przekazuje, ani nie planuje przekazania danych Użytkowników do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

6. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są sposób adekwatny do celu przetwarzania w jakim zostały zebrane. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane lub, jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem. W przypadku wniesienia sprzeciwu dane przechowywane są do dnia jego zgłoszenia.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. Polityka Cookies

8.1. Strona internetowa www.kancelariakaminski.pl zbiera informacje poprzez Cookies.

Cookies – są to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze poprzez wejście na stronę internetową i korzystanie z niej. Ich użycie pomaga usprawnić działanie strony internetowej oraz ma na celu zwiększenie jej wydajności.

Cookies nie pobierają jakichkolwiek informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

8.2. Każdy użytkownik korzystający ze strony internetowej www.kancelariakaminski.pl wyraża zgodę na wykorzystanie plików cookie.

8.3.  W przypadku, gdy użytkownik nie chce korzystać z Cookies, prosimy o ich kontrolowanie lub konfigurację za pomocą przeglądarki lub ich usuwanie. Informacje w zakresie usuwania i zarządzania Cookies można znaleźć m.in. na stronie https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies.

8.4. Cookies są wykorzystywane na stronie internetowej w celu:

a) dostosowania zawartości i treści strony internetowej  do preferencji użytkownika

b) procesów optymalizacyjnych korzystania ze strony internetowej,

c) rozpoznawania urządzenia użytkownika w celu odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej,  

d) gromadzenia danych statystycznych w celu poprawy i ulepszania strony internetowej,

W ramach strony internetowej stosowane są dwa główne rodzaje Cookies:

- sesyjne – plik tymczasowe działające do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki,

- stałe - pliki przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub okres określony przez parametry Cookies.

8.5. W ramach strony internetowej występuję następujące Cookies:

a) cookie-alert  - stanowią informację czy wyświetlony jest komunikat o zbieraniu ciasteczek cookies,

b) i18n_redirected   - stanowią informację jaka wersja językowa jest aktualnie uruchomiona, umożliwiają „zapamiętanie” wybranych ustawień, m. in. w zakresie wybranego języka,

c) laravel_session  - zawiera informację na temat otwartej przez użytkownika sesji, zbiera informacje o sposobie i formie korzystania ze strony internetowej,

d) XSRF-TOKEN - służy zabezpieczeniu formularza kontaktowego, umożliwia korzystanie z dostępnych usług oferowanych przez stronę internetową.

8.6. Kancelaria informuje jednocześnie, że wprowadzenie ograniczeń w stosowaniu Cookies na stronie internetowej może mieć wpływ na niektóre usługi i prawidłowe działanie strony internetowej.

main-image main-image
extra
extra

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Wszelkie warunki przychowywania oraz dostępu do plików cookie ustawiane są z poziomu Twojej przeglądarki.