Termin rozliczenia subwencji PFR

Każdy przedsiębiorca, który otrzymał subwencję finansową z PFR, ma obowiązek przedłożyć w terminie do 31 grudnia 2020 r., dokumenty potwierdzające, że wniosek o subwencję złożyła osoba upoważniona do reprezentacji przedsiębiorcy. Brak przedłożenia dokumentacji w tym zakresie skutkuje obowiązkiem zwrotu udzielonej subwencji w całości.

Dokumenty należy złożyć do banku, za pośrednictwem którego był składany wniosek o subwencje.

W przypadku, gdy wniosek o subwencje został złożony przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą (samodzielnie) lub przez osobę uprawnioną do jednoosobowej reprezentacji danego podmiotu – wówczas do banku konieczne jest przedłożenie wydruku z CEIDG lub odpisu aktualnego z Krajowego Rejestru Sądowego, z których wynika umocowanie osoby składającej wniosek do działania w imieniu przedsiębiorcy.

Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez PFR, w przypadku, gdy wniosek o subwencję składała osoba, która nie była uprawniona do samodzielnej reprezentacji przedsiębiorcy – wówczas obowiązkowe jest przedłożenie:

1) Pełnomocnictwa według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu Tarczy Finansowej PFR, udzielonego przed złożeniem wniosku o subwencję,

albo

2) Oświadczenie beneficjenta o potwierdzeniu złożenia wniosku i zawarcia umowy o subwencję przez osobę upoważnioną,

Należy zaznaczyć, że każdy z powyższych dokumentów musi być podpisany w formie z podpisami notarialnie poświadczonymi lub za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.

Ponadto wraz z każdym z ww. dokumentów należy przedłożyć wydruk z KRS lub CEDIG potwierdzający uprawnienie do reprezentacji osób podpisujących pełnomocnictwo lub oświadczenie beneficjenta.

Autor: Michał Szmigielski, Radca Prawny

main-image main-image
extra
extra

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Wszelkie warunki przychowywania oraz dostępu do plików cookie ustawiane są z poziomu Twojej przeglądarki.