Spółki komandytowe staną się podatnikami podatku CIT

Prezydent podpisał w niedzielę dwie nowelizacje ustaw o podatkach dochodowych. W poniedziałek ustawy zostaną ogłoszone w dzienniku ustaw i w ten sposób proces legislacyjny się zakończy.

Najbliższe tygodnie a nawet miesiące to zapewne będzie gorący okres dla tych wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w formie spółki komandytowej i którzy zechcą zareagować na tę nową rzeczywistość podatkową.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia związane z opodatkowaniem spółek komandytowych od 2021 r. roku podatkiem CIT.

1. Każda spółka komandytowa podatnikiem CIT

Zgodnie ze zmienionymi przepisami każda spółka komandytowa stanie się podatnikiem CIT niezależnie od wielkości, struktury własnościowej, statusu wspólników, czy rodzaju prowadzonej działalności.

2. Wypłata zysku na rzecz komandytariusza opodatkowane dwukrotnie

Wypłata zysku ze spółki komandytowej na rzecz osoby fizycznej będącej komandytariuszem będzie zasadniczo będzie opodatkowana podwójnie (CIT spółki oraz PIT komandytariusza), z wyjątkiem sytuacji opisanych w pkt. 3.

3. Zwolnienie z CIT wypłaty z zysku komandytariusza (wyjątek od zasady)

Przepisy wprowadziły zwolnienie z podatku, dla komandytariuszy, przychodów osiąganych za pośrednictwem spółki komandytowej w kwocie odpowiadającej 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej, nie więcej jednak niż 60 000 zł takich przychodów uzyskanych w roku podatkowym. Zwolnienie to jest przyznane odrębnie w każdej spółce komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem.

Ww. zwolnienie jest możliwe jednak jedynie w przypadku spełnienia szeregu warunków m in.:

  • Komandytariusz nie może posiadać (bezpośrednio lub pośrednio) więcej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną (lub w organizacji) będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej,
  • Komandytariusz nie może być członkiem zarządu komplementariusza spółki komandytowej,
  • Komandytariusz nie może być podmiotem powiązanym ze wspólnikiem lub członkiem zarządu komplementariusza.

Ww. warunki oznaczają de facto, iż w praktyce ww. zwolnienie będzie miało marginalny charakter.

4. Wypłaty zysku na rzecz komplementariusza opodatkowane jednokrotnie

Zgodnie z wprowadzonymi regulacjami - komplementariusz ma prawo do odliczenia od podatku PIT od dywidendy – kwoty podatku CIT zapłaconego przez spółkę komandytową w zakresie odpowiadającym jego procentowemu udziałowi w zysku spółki komandytowej.

Powyższe oznacza w praktyce, iż wspólnicy komplementariusza będą opodatkowani z tytułu wypłaty zysków – jednokrotnie.

5. Wypłata zysków z lat ubiegłych ze spółki komandytowej - na dotychczasowych zasadach

Wypłata zysków wypracowanych przez spółkę komandytową przed dniem od kiedy ta spółka komandytowa stanie się podatnikiem CIT (tj. w zależności od sytuacji (patrz pkt. 9) od dnia 1 stycznia lub 1 maja 2021 r.) - powinna być traktowana na obecnie obowiązujących zasadach – tj. nie powinna podlegać podwójnemu opodatkowaniu (CIT i PIT).

7. CIT 9% dla spółki komandytowej

W odniesieniu do spółki komandytowej będzie miała zastosowanie większość regulacji, które dotyczą opodatkowania spółek kapitałowych. To m in. oznacza, iż jeżeli spółka komandytowa będzie uzyskiwała rocznie przychody nie wyższe niż 2 mln EUR, to co do zasady będzie mogła stosować obniżoną 9% stawkę CIT.

Uchwalone przepisy wprowadziły bowiem zwiększenie limitu przychodu z 1,2 mln EUR do 2 mln EUR, dla spółek opodatkowanych ww. stawką preferencyjną CIT.

8. Podatkowe skutki zbywania ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej wystąpienia lub likwidacji spółki

W przypadku dotychczasowych wspólników spółki komandytowej, którzy w przyszłości rozpoznają przychód z tytułu odpłatnego zbycia tych praw i obowiązków, wniesienia praw i obowiązków do innej spółki, tytułem wkładu niepieniężnego, wystąpienia ze spółki komandytowej czy też likwidacji spółki komandytowej – będą oni mogli pomniejszyć przychód z tym związany o koszty jego uzyskania odpowiadające zasadniczo wydatkom na nabycie lub objęcie udziału w takich spółkach z uwzględnieniem części zysków, które były przez nich opodatkowane zanim spółka stała się podatnikiem a nie zostały wypłacone.

9. Termin wejścia w życie podwójnego opodatkowania spółek komandytowych

Co do zasady przepisy dotyczące opodatkowania spółek komandytowych podatkiem CIT wchodzą w życie od 1 stycznia 2021 r., ale spółki komandytowe mogą zdecydować o odroczeniu stosowania nowych regulacji i w efekcie uzyskaniu statusu podatnika dopiero 1 maja 2021 r.

Autor: Alina Silarska, aplikant radcowski

main-image main-image
extra
extra

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Wszelkie warunki przychowywania oraz dostępu do plików cookie ustawiane są z poziomu Twojej przeglądarki.