Spółki komandytowe - podatnikiem CIT - projekt regulacji

Zgodnie z opublikowanym na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 16 września 2020 r. projektem dotyczącym zmian w podatkach dochodowych na 2021 rok, podatników podatku dochodowego czekają istotne zmiany, które docelowo mają wpłynąć na uszczelnienie systemu podatku dochodowego.

Zmiany te dotykają w szczególności spółki komandytowej, która jest jedną z najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności gospodarczej, stąd ich zasięg będzie mieć kluczowe znaczenie dla przedsiębiorców prowadzących działalność właśnie w tej formie, przy czym podkreślenia wymaga, że ostateczna wersja nowelizowanych przepisów może ulec jeszcze modyfikacjom w wyniku prowadzonych prac legislacyjnych.

Spółki komandytowe jako podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)

Zgodnie z przedstawionym projektem wszystkie spółki komandytowe staną się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Oznacza to, że spółka komandytowa będzie kwalifikowana jako podatnik CIT niezależnie od statusu wspólników, rodzaju prowadzonej działalności itp.

Dwa poziomy opodatkowania w spółce komandytowej

Rezultatem objęcia spółek komandytowych podatkiem CIT będzie opodatkowanie wypłaty zysków na dwóch poziomach – analogicznie jak w przypadku spółki z o.o., przy czym projekt nowelizacji zakłada możliwość zwolnienia od podatku kwotę stanowiącą 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej, nie więcej jednak niż 60 000 zł takich przychodów uzyskanych w roku podatkowym odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej takiej spółce komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem.

W praktyce może się okazać, iż zwolnienie to będzie miało marginalne znaczenie zwłaszcza, że nie będzie miało ono zastosowania do komandytariusza, który m.in.:

  • posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej,
  • jest członkiem zarządu komplementariusza spółki komandytowej,
  • jest podmiotem powiązanym z członkiem zarządu lub wspólnikiem.

Wypłata zysków osiągniętych przed 1 stycznia 2021r. na starych zasadach

Z opublikowanego projektu wynika, że wypłata zysków osiągniętych w ramach działalności spółek komandytowych przed 1 stycznia 2021r., powinna być rozpoznawana podatkowo na dotychczasowych zasadach.

Stawka 9% CIT dla spółki komandytowej

Objęcie spółki komandytowej regulacjami dotyczącymi spółek kapitałowych sprowadza się w rezultacie m.in. do tego, że spółka komandytowa co do zasady będzie miała prawo do skorzystania z obniżonej stawki 9% CIT.

Co więcej, projekt ustawy przewiduje podwyższenie limitu przychodu z 1,2 mln euro do 2 mln euro uprawniającego do skorzystania z obniżonej stawki CIT.

Objęcie podatkiem CIT niektórych spółek jawnych.

Projekt zakłada, że podatkiem CIT objęte zostaną także niektóre spółki jawne. Spółki te staną się podatnikami CIT w przypadku, gdy spełnią łącznie następujące warunki:

  • wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz
  • tożsamość wspólników podlegających opodatkowaniu nie jest znana polskim organom podatkowym i informacja o nich nie zostanie ujawniona tym organom we właściwym terminie.

W myśl założeń projektu podatkiem CIT nie zostaną objęte spółki jawne, w sytuacji gdy informacje na temat wszystkich wspólników spółki (tj. zarówno osób fizycznych, jak i prawnych) zostaną ujawnione polskim organom podatkowym.

Zamkniecie ksiąg rachunkowych niezależnie od przyjętego roku obrotowego

Zgodnie z projektem, znowelizowane przepisy dotyczące spółek komandytowych oraz spółek jawnych (które uzyskają status podatnika CIT) będą stosowane począwszy od pierwszego dnia roku podatkowego takiej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2020 r.

W praktyce oznacza to, że spółki komandytowe i jawne (które uzyskają status podatnika CIT) obowiązane będą do zamknięcia ksiąg rachunkowych właśnie z dniem 31 grudnia 2020 r., także w przypadku gdy przyjęty przez spółkę rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy.

Podsumowanie

Kształt planowanych zmian prowadzi do wniosku, że podatników podatku dochodowego czeka znaczna rewolucja, która jest odpowiedzią m.in. na tworzone przez podatników struktury optymalizacyjne z wykorzystaniem spółek komandytowych.

Na dzień dzisiejszy projekt ten wymaga jeszcze doprecyzowania wielu kwestii, zwłaszcza z uwagi na specyfikę spółki komandytowej, co w rezultacie może prowadzić do tego, że pomimo zaliczenia jej do grupy spółek podlegających podatkowi CIT, nie wszystkie regulacje dotyczące podatku CIT znajdą do niej analogiczne zastosowanie, a tym samym badanie skutków podatkowych zdarzeń będzie wymagało szczególnej ostrożności.

Autor: Alina Silarska, Aplikant radcowski

main-image main-image
extra
extra

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Wszelkie warunki przychowywania oraz dostępu do plików cookie ustawiane są z poziomu Twojej przeglądarki.