Dokumentacja cen transferowych


1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie znowelizowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzające istotne zmiany dotyczące dokumentacji cen transferowych. W przypadku dokonywania transakcji z podmiotami powiązanymi przepisy prawa nakładają na podatników obowiązek sporządzenia dokumentacji zawierającej opis transakcji. Nowe przepisy wprowadzają m.in. brak konieczności dokumentowania transakcji z podmiotami posiadającymi pośrednio lub bezpośrednio mniej niż 25% udziałów. Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych będzie dotyczył w szczególności podatników, których przychody lub koszty w roku poprzedzającym dany rok przekroczą równowartość 2 mln euro lub dokonujących bezpośrednio lub pośrednio transakcji z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli łączna kwota przekracza równowartość 20 000 euro. Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dotyczyć będzie co do zasady transakcji lub innych zdarzeń z podmiotami powiązanymi, które mają istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika. Znowelizowane przepisy wprowadzają także nowe elementy dokumentacji cen transferowych, w tym m.in. analizę danych porównawczych. Wprowadzone zmiany mają istotne znaczenia dla obowiązków podatkowych podatników, a podatnicy powinni przygotować się do wprowadzanych zmian.

 

Opublikowano 31.08.2016 r.