Postępowania sądowe i administracyjne, spory pozasądowe i mediacja

Kancelaria zajmuje się reprezentowaniem Klientów w licznych sporach sądowych
oraz arbitrażowych. Zanim jednak dojdzie do rozstrzygnięcia sporu przez powołane do tego instytucje, podejmujemy wszelkie celowe – zgodne z interesem i oczekiwaniami naszych Klientów działania służące rozwiązaniu sprawy spornej na etapie przedsądowym w trybie negocjacyjnym, mediacji czy też postępowania polubownego, osiągając znaczące sukcesy w tym zakresie.
Nasze działania w ww. obszarze obejmują w szczególności:

 • reprezentowanie Klientów w sporach sądowych przed sądami powszechnymi m. in. w zakresie
  1. – prawa cywilnego – w tym w szczególności: odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej (odszkodowań), ochrony dóbr osobistych oraz prawa rzeczowego
   – odpowiedzialności za produkt niebezpieczny,
   – prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
   – prawa gospodarczego i prawa spółek handlowych,
   – ochrony własności intelektualnej i przemysłowej,o
   – prawa ochrony konkurencji i czynów nieuczciwej konkurencji,
 • egzekwowanie wykonania umów i dochodzenie roszczeń z nich wynikających,
 • pozasądową i sądową windykację należności,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych we wszystkich rodzajach spraw,
 • reprezentowanie Klientów w pozasądowych formach rozwiązania sporów, w tym w mediacjach i postępowaniach polubownych,

Czym się wyróżniamy:

Jesteśmy skuteczni.