Dokumentacja cen transferowych

1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie znowelizowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzające istotne zmiany dotyczące dokumentacji cen transferowych. W przypadku dokonywania transakcji z podmiotami powiązanymi przepisy prawa nakładają na podatników obowiązek sporządzenia dokumentacji zawierającej opis transakcji. Nowe przepisy wprowadzają m.in. brak konieczności dokumentowania transakcji z podmiotami posiadającymi pośrednio lub bezpośrednio mniej niż 25% udziałów. Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych będzie dotyczył w szczególności podatników, których przychody lub koszty w roku poprzedzającym dany rok przekroczą równowartość 2 mln euro lub dokonujących bezpośrednio lub pośrednio transakcji z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli łączna kwota przekracza równowartość 20 000 euro. Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dotyczyć będzie co do zasady transakcji lub innych zdarzeń z podmiotami powiązanymi, które mają istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika. Znowelizowane przepisy wprowadzają także nowe elementy dokumentacji cen transferowych, w tym m.in. analizę danych porównawczych. Wprowadzone zmiany mają istotne znaczenia dla obowiązków podatkowych podatników, a podatnicy powinni przygotować się do wprowadzanych zmian.

 

Opublikowano 31.08.2016 r.


Udziały w spółce z o.o. należą do majątku wspólnego małżonków, jeżeli zostały nabyte poprzez wniesienie wkładu pochodzącego z majątku wspólnego

W uchwale z dnia 7 lipca 2016 r., sygn. III CZP 32/16, Sąd Najwyższy stwierdził, że jeżeli do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie wniesiony wkład należący do majątku wspólnego małżonków, to udział w spółce objęty w zamian za ten wkład wchodzi do majątku wspólnego małżonków. W związku z tym, dla rozstrzygnięcia tego, czy udziały w spółce z o.o. nabyte wskutek wniesienia wkładu należącego do majątku wspólnego należą do majątku wspólnego małżonków nie ma znaczenia, że w rejestrze przedsiębiorców jest ujawniony tylko jeden z małżonków. Dotychczas w doktrynie wyrażane były różne koncepcje w przedmiocie przynależności do majątku wspólnego lub osobistego udziałów w spółce z o.o. objętych przez jednego z małżonków ze środków pochodzących z majątku wspólnego. Jednakże rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego nie uprawnia do przyjęcia, że małżonek wspólnika może wykonywać praw wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Orzeczenie Sądu Najwyższego może mieć istotne znaczenia dla możliwości prowadzenia egzekucji z udziałów w spółce z o.o. należących do majątku wspólnego.

 

Opublikowano 17.08.2016 r.


Jednolity plik kontrolny – nowe obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców

W wyniku nowelizacji ordynacji podatkowej na osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych nałożony został nowy obowiązek przekazywania organom podatkowym bez wezwania informacji o prowadzonej ewidencji VAT. Od 1 stycznia 2017 r. obowiązkowi temu podlegać będą również mali i średni przedsiębiorcy, a mikroprzedsiębiorcy zostaną objęci tym obowiązkiem od 1 stycznia 2018 r. Oprócz obowiązku przekazywania informacji o prowadzonej ewidencji VAT, znowelizowane przepisy ordynacji podatkowej nakładają na przedsiębiorców prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych obowiązek przekazania na żądanie organu podatkowego ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w formie elektronicznej (tzw. jednolity plik kontrolny), przy w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy nie będą musieli przekazywać tych danych w postaci elektronicznej. Nowe przepisy mają usprawnić przeprowadzanie kontroli skarbowych, a przedsiębiorcy powinni zwrócić większą uwagę na rzetelność prowadzonych dokumentów księgowych.

 

Opublikowano 03.08.2016 r.


Umorzenie pożyczki udzielonej spółce powoduje powstanie przychodu z nieodpłatnego świadczenia po stronie pozostałych wspólników

W interpretacji indywidualnej z dnia 10 czerwca 2016 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził, że umorzenie pożyczek udzielonych spółce komandytowej przez jednego z komandytariuszy spowoduje po stronie drugiego komandytariusza powstanie przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku spółki komandytowej. Zdaniem organu podatkowego, w przypadku umorzenia udzielonych spółce komandytowej pożyczek, spółka uzyska prawo do nieodpłatnego korzystania z cudzego kapitału, a ze względu na fakt, że spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, obowiązek podatkowy z tego tytułu będzie obciążał wspólników spółki komandytowej. Ponadto w sytuacji gdy pożyczki spółce komandytowej udzielił komandytariusz będący bratem drugiego z komandytariuszy, umorzenie pożyczki udzielonej spółce komandytowej nie będzie zwolnione z opodatkowania na tej podstawie, że jest to świadczenie pomiędzy rodzeństwem. W ocenie organu podmiotem korzystającym w takim przypadku z nieodpłatnego świadczenia nie są wspólnicy spółki, tylko sama spółka komandytowa, która jest podmiotem odrębnym od jej wspólników, posiadającym własny majątek. Podobne stanowiska w przedmiocie skutków umorzenia pożyczki udzielonych spółce były już wyrażane w orzecznictwie, choć nie brakuje także interpretacji indywidualnych przyjmujących odmienny pogląd.

 

Opublikowano 29.07.2016 r.


Koszty paliwa wliczone są w ryczałt z tytułu wykorzystywania przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych

W związku z nowelizacją przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wprowadziła zasady ryczałtowego określenia wysokości przychodu z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych, w praktyce problematyczne okazało się rozstrzygnięcie, czy ryczałtowa kwota określona przez ustawodawcę obejmuje oprócz kosztów udostępnienia samochodu służbowego na cele prywatne, także inne koszty związane z używaniem samochodu, w tym koszty paliwa. Zdaniem organów podatkowych, kwota ta obejmuje wyłącznie koszty udostępnienia samochodu. W konsekwencji takie stanowisko powoduje konieczność szczegółowego ewidencjonowania ilości wykorzystanego przez pracownika paliwa i określenia przychodu z tego tytułu, co może być problematyczne w praktyce. Zatem słusznie większość przedsiębiorców przyjęła, że wszystkie wydatki związane używaniem samochodu powinien pokrywać sam pracownik. Powyższą sporną kwestię na korzyść podatników rozstrzygnął Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 23 listopada 2015 r., sygn.: I SA/ Wr 1595/15, który stwierdził, że „ryczałtem objęte są wszystkie wydatki ponoszone w związku z wykorzystywaniem samochodu”. W ocenie WSA kwota ryczałtu obejmuje także koszty paliwa. Przyjęta przez WSA we Wrocławiu interpretacja przepisów została powtórzona w wyrokach innych wojewódzkich sądów administracyjnych, np. w wyroku WSA w Warszawie z dnia 5 maja 2016 r., sygn.: III SA/Wa 1925/15, w wyroku WSA w Poznaniu z dnia 11 maja 2016 r., sygn.: I SA/Po 1766/15. Wskazana przez sądy administracyjne wykładnia przepisów może skłaniać do rozważenia zaniechania naliczania pracownikom przychodu z tytułu kosztów paliwa  ponoszonych przez pracodawcę, jednakże wydaje się, że kwestia ta powinna zostać jednoznacznie rozstrzygnięta przez Naczelny Sąd Administracyjny.

 

Opublikowano 04.07.2016 r.


Wydatki poniesione na udział w konferencji podlegają częściowemu opodatkowaniu

Wyrokiem z dnia 21 kwietnia 2016 r., sygn.: II FSK 910/14, Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął kwestię zwolnienia z podatku od osób fizycznych wydatków poniesionych na opłatę za udział w konferencji przez osoby niebędące pracownikami.  Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że opłata za uczestnictwo w konferencji nie korzysta ze zwolnienia za czas podróży. W ocenie NSA, pojęcie „podróż” należy interpretować ściśle i nie obejmuje ono celu samej podróży, a w związku z tym wydatki związane z samym udziałem w konferencji podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Zwolnione z opodatkowania są wyłącznie wydatki ściśle związane z samą podróżą, tj. np. koszty przejazdu, wyżywienia. Omawiane orzeczenie może mieć istotne znaczenie nie tylko dla osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych otrzymujących zwrot pieniędzy za udział w konferencji, sympozjum, szkoleniu, ale także pracowników, gdyż przesłanki zwolnienia z podatku PIT podróży służbowych pracowników są podobne.

 

Opublikowano 20.06.2016 r.


Odpowiedzialność prokurentów za złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki

Od 1 stycznia 2016 r. zmianie uległy przepisy dotyczące postępowania upadłościowego, które wprowadziły istotne zmiany, między innymi w zakresie sytuacji prokurentów, którzy zgodnie z poprzednio obowiązującymi przepisami nie ponosili odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. W związku z nowelizacją przepisów pojawiają się poglądy, że prokurenci obok członków zarządu, mają obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, jako osoby, które „na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu mają prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami”. Niewypełnienie powyższego obowiązku pociąga za sobą odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku, chyba że osoby takie wykażą, że nie ponoszą winy. Zwolnienie z odpowiedzialności jest możliwe także po wykazaniu, że w terminie określonym 30 dni od dnia wystąpienia podstawy do ogłoszenia upadłości spółki otwarto postępowanie restrukturyzacyjne albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu. Dokonane zmiany powodują, że prokurenci w celu uniknięcia odpowiedzialności powinni na bieżąco monitorować sytuację finansową spółki. W związku z powyższym, przy takiej interpretacji przepisów, można stwierdzić, że sytuacja prokurentów w spółce uległa dość istotnym zmianom, w szczególności jeżeli chodzi o ich odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Jednakże kwestia odpowiedzialności prokurentów i jej zakres wymaga jednoznacznego rozstrzygnięcia w orzecznictwie.

 

Opublikowano 20.06.2016 r.


Klauzula obejścia prawa podatkowego

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy – Ordynacji podatkowej, wprowadzającą nową zasadę prawa podatkowego tj. klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Celem wspomnianej klauzuli ma być uniemożliwienie podatnikom podejmowania takich działań, które zmierzają wyłącznie lub głównie do osiągnięcia korzyści podatkowej. Wprowadzona klauzula umożliwi organom podatkowym kwestionowanie danej czynności dokonanej przez podatnika i ustalenie podatku we właściwej wysokości. Wspomniane zmiany mają wejść w życie z pewnymi wyjątkami w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia.

 
Opublikowano 17.06.2016 r.


Restrukturyzacja grupy kapitałowej spółek

W okresie od lutego do kwietnia 2016 r. Kancelaria przeprowadziła restrukturyzację korporacyjną grupy spółek prowadzących działalność w zakresie outsourcingu sprzedaży usług telekomunikacyjnych, świadczenia usług telekomunikacyjnych, sprzedaży energii elektrycznej oraz nowych technologii.
Restrukturyzacja polegała na wydzieleniu spółek będących w fazie rozwoju do przejrzystej struktury holdingowej, umożliwiającej rozdzielenie ryzyk związanych z działalnością poszczególnych segmentów grupy kapitałowej.

 
Opublikowano 04.05.2016 r.


Nowe zasady w obrocie nieruchomościami rolnymi

30 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw. Ustawa wprowadza istotne zmiany w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi. W szczególności podkreślenia wymaga fakt, że ustawa dotyczy nie tylko nieruchomości publicznych, ale także prywatnych. Poniżej przedstawione zostaną najważniejsze regulacje wynikające z wprowadzonych przepisów, które istotnie ograniczą, a nawet uniemożliwią swobodne zbywanie nieruchomości rolnych. W okresie 5 lat wstrzymana zostanie z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, sprzedaż nieruchomości albo ich części wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Ponadto, w myśl nowych przepisów nabywcą nieruchomości rolnej może być co do zasady tylko rolnik indywidualny, chyba że np. zbycie nieruchomości rolnej nastąpi na rzecz osoby bliskiej zbywcy ( zstępnego, wstępnego, rodzeństwa, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiającej i przysposobionej – jest to katalog zamknięty), jednostki samorządu terytorialnego, lub gdy nieruchomość rolna nabywana jest np. w wyniku dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego. W pozostałych przypadkach zbycie nieruchomości rolnej na rzecz osoby niebędącej rolnikiem indywidualnym wymaga zgody Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych. Warto wspomnieć także, że Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu udziałów i akcji w spółce prawa handlowego, która jest właścicielem nieruchomości rolnej. Naruszenie zasad zbywania związanych z nieruchomościami rolnymi określonych w ww. ustawie powoduje, że dana czynność prawna może być uznana za nieważną. Ustawa w zakresie zmieniającym przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nie znajduje zastosowania do nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha.

 
Opublikowano 04.05.2016 r.


Ranking Kancelarii Prawniczych 2016

Podobnie jak w latach ubiegłych Kancelaria wzięła udział w Rankingu Kancelarii Prawniczych przeprowadzonym przez dziennik Rzeczpospolita. W połączonym regionie Lubelszczyzny i Podkarpacia nasza Kancelaria uplasowała się na 5 miejscu.

 
Opublikowano 25.04.2016 r.


Już są wyniki egzaminu radcowskiego

Mamy przyjemność poinformować, iż nasza koleżanka Anna Kubicka ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski osiągając na nim bardzo dobre oceny. Anna jest związana z naszą Kancelarią od 2014 roku. W latach 2013 – 2016 odbywała aplikację radcowską pod patronatem Mecenasa Roberta Kamińskiego. W kancelarii zajmuje się prawem korporacyjnym, analizą umów gospodarczych, a także prowadzi sprawy z zakresu prawa nieruchomości.

 
Opublikowano 25.04.2016 r.


Kancelaria poszerzyła grono współpracowników

Od kwietnia 2016 r. skład Kancelarii został powiększony o nowego radcę prawnego – kolegę Radosława Woźnego, członka Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Radek zawód radcy prawnego wykonuje od stycznia 2013 r., a w 2015 r. ukończył studia podyplomowe: Prawo zamówień publicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. świadcząc ponad 7 lat pracę na rzecz dużego koncernu energetycznego. W kancelarii zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców, analizą umów gospodarczych, a także prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego.

 
Opublikowano 04.04.2016 r.


Obsługa prawna projektu wirtualnego operatora telefonii mobilnej

Zespół prawników Kancelarii na czele z Mec. Robertem Kamińskim oraz Mec. Mariuszem Kwolkiem przygotował i wdrożył od strony prawnej uruchomienie projektu świadczenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego usług telekomunikacyjnych w modelu MVNO ( tj. jako wirtualny operator ruchomej sieci telekomunikacyjnej), czyli przy wykorzystaniu infrastruktury telekomunikacyjnej operatora infrastrukturalnego. Zakres naszego doradztwa obejmował – przygotowanie i opracowanie regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych, umów o świadczenia usług telekomunikacyjnych, opiniowanie i negocjowanie umowy o dostępie telekomunikacyjnym oraz umowy o wdrożenie systemu do obsługi wirtualnej sieci komórkowej, a także doradztwo w wielu innych sprawach z zakresu działalności telekomunikacyjnej, w szczególności przygotowanie pełnej dokumentacji prawnej niezbędnej do świadczenia usług telekomunikacyjnych przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego.

 
Opublikowano 07.03.2016 r.


Obsługa prawna emisji obligacji

Prawnicy naszej Kancelarii pod kierunkiem Mec. Radosława Jareckiego przygotowali i przeprowadzili od strony prawnej kolejną emisję obligacji imiennych dużej spółki z branży nowych technologii. Łączna wartość przeprowadzonych emisji obligacji dla ww. podmiotu w okresie ostatnich 6 miesięcy przekroczyła kwotę 12 mln zł.
Należy zauważyć, iż emisja obligacji jest korzystnym podatkowo sposobem pozyskania środków na finansowanie działalności operacyjnej spółek kapitałowych.

 
Opublikowano 07.03.2016 r.


Brak obowiązku zwrotu całego dofinansowania w przypadku naruszenia niektórych tylko postanowień umowy o dofinansowanie

W wyroku z dnia 7 października 2015r., sygn. akt.: I CSK 878/14, Sąd Najwyższy orzekł, że w przypadku naruszenia niektórych postanowień umowy o dofinansowanie ze środków unijnych, beneficjent zobowiązany jest do zwrotu tylko części dotacji unijnej, a nie całości, jak przyjmowana w praktyce. Zdaniem Sądu Najwyższego, naruszenie niektórych postanowień umowy o dofinansowanie nie może powodować utraty całej kwoty uzyskanego dofinansowania. Wyrok Sądu Najwyższego należy uznać za korzystny dla przedsiębiorców, gdyż wskazuje on, że przy analizie, jaka część umowy o dofinansowanie nie została wykonana, należy uwzględnić wszystkie okoliczności sprawy. Ponadto niewykonanie części umowy o dofinansowanie nie może powodować automatycznego zwrotu całej otrzymanej dotacji.

 

Opublikowano 10 listopada 2015r.


Tylko bezpośredni związek uprawnia do odliczenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

W wyroku z dnia 13 stycznia 2015r., sygn. akt. I FSK 2001/13, Naczelny Sąd Administracyjny dokonał wykładni przepisów prawa podatkowego pozwalających na obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wskazując, że jedynie bezpośredni związek nabytych towarów lub usług z prowadzoną działalnością opodatkowaną uprawnia do przedmiotowego odliczenia VAT. Sąd stwierdził, że dopiero istnienie bezpośredniego, a nie tylko pośredniego związku między transakcją nabycia a sprzedaży, uprawnia do odliczenia naliczonego podatku VAT. Zdaniem Sądu w przypadku gdy wydatki zostały poczynione na towary, które służą jedynie w sposób ogólny do prowadzenia działalności opodatkowanej, w tym są z nią związane wyłącznie pośrednio, podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku VAT. Wyrażone w omawianym wyroku stanowisko NSA wskazuje na odmienną interpretację przepisu uprawniającego do odliczenia podatku VAT niż dotychczas prezentowana przez organy podatkowe. Bezpośredni związek istnieje wtedy, gdy poniesiony wydatek stanowi element kosztów świadczenia wykonywanego przez podatnika. Omawiane orzeczenie, jeżeli wpłynie na zmianę dotychczasowego stanowiska organów podatkowych, może mieć bardzo istotne znaczenie dla przedsiębiorców.

Opublikowano 6 listopada 2015r.


Zmiany prawa spadkowego

Od 18.10.2015r. obowiązują nowe zasady prawa spadkowego dotyczące odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe. Zgodnie z poprzednio obowiązującą regulacją, w razie braku przeciwnego oświadczenia w określonym terminie od otwarcia spadku spadkobierca co do zasady odpowiadał za długi spadkowe całym swoim majątkiem osobistym, co powodowało jego nieograniczoną odpowiedzialność. W związku ze zmiana przepisów, ryzyko nieograniczonej odpowiedzialności za długi spadkowe zostało zmniejszone. Obecnie zasadą jest dziedziczenie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, czyli odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkobiercy za długi spadkowe ograniczona jest wyłącznie do wartości aktywów spadku, chyba że spadkobierca złoży odmienne oświadczenia. Zmiany te należy ocenić korzystnie dla spadkobierców, którzy na mocy wcześniej obowiązujących przepisów nie wiedząc o długach spadkowych spadkodawców odpowiadali za nie całym swoim majątkiem, w przypadku gdy nie złożyli w określonym terminie oświadczenia o przyjęciu spadku z jednoczesnym ograniczeniem odpowiedzialności. znowelizowane przepisy wprowadzają także instytucję wykazu inwentarza (spisu aktywów spadkowych pomniejszonego o długi spadkowe.

Opublikowano 6 listopada 2015r.


Kancelaria członkiem Polsko- Ukraińskiej Izby Gospodarczej

Mamy przyjemność poinformować, iż z dniem 20 lipca 2015r., nasza Kancelaria została członkiem Polsko- Ukraińskiej Izby gospodarczej i otrzymała certyfikat „Wiarygodnego Partnera w Biznesie”. Jesteśmy przekonani, iż aktywne działanie w ramach Izby będzie miało bezpośredni, pozytywny wpływ na jakość naszej obsługi na rzecz Klientów zarówno z Polski jak i z Ukrainy.

 
Opublikowano 13 sierpnia 2015r.


Dziedziczenie po rodzinie mieszkającej za granicą według prawa miejsca pobytu

17 sierpnia 2015r. zaczną obowiązywać przepisy unijnego rozporządzenia (nr 650/2012), które wprowadza nowe zasady dotyczące postępowania spadkowego w międzynarodowych sprawach spadkowych. Zgodnie z przepisami rozporządzenia do postępowania spadkowego stosować się będzie co do zasady prawo miejsca pobytu danej osoby. Oznacza to, że jeżeli Polak mieszkał za granicą np. w Niemczech, to spadek będzie dziedziczony zgodnie z przepisami tego państwa (np. prawa niemieckiego), niezależnie od tego, czy osoba ta była obywatelem tego państwa oraz gdzie znajduje się majątek spadkowy. Może to spowodować wysokie koszty dla spadkobierców, którzy będą musieli prowadzić postępowanie spadkowe poza granicami kraju, ale co ważne zasady dziedziczenia mogą znacznie odbiegać od przepisów prawa polskiego.
Należy zauważyć, iż osoba mieszkająca za granicą, która chce aby w razie śmierci właściwe było prawo kraju, którego jest obywatelem, powinna dokonać wyboru właściwego prawa, najlepiej w testamencie.

 
Opublikowano 13 sierpnia 2015r.


Brak możliwości weryfikacji wartości nominalnej udziałów obejmowanych za wkład niepieniężny

Naczelny Sąd Administracyjny orzekający w składzie siedmiu sędziów w wyroku z dnia 20 lipca 2015r. o sygn. II FSK 1772/13 stwierdził, że w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej, gdy część wkładu wnoszona jest na kapitał zapasowy (tzw. agio- nadwyżka ceny nabycia akcji/udziałów nad ich wartością nominalną) podstawą ustalenia przychodu jest wartość nominalna objętych w zamian akcji (udziałów). Wartość nominalna to wartość wynikająca z umowy lub statutu spółki- jest to wartość akcji/udziałów określona w chwili tworzenia spółki i niekoniecznie zawsze odpowiada wartości rynkowej. NSA stwierdził, że w takim przypadku nie ma znaczenia wartość rynkowa akcji (udziałów). Powyższe orzeczenie rozstrzyga jednoznacznie występujące w orzecznictwie wątpliwości, czy organy podatkowe w przypadku gdy część wkładu wnoszona jest na kapitał zapasowy, mogą w celu nałożenia obowiązku podatkowego ustalić wartość objętych udziałów według wartości rynkowej czy nominalnej. Należy stwierdzić, że przychód w przypadku objęcia akcji/udziałów będzie odpowiadał wartości nominalnej a nie rynkowej. Powyższe jest bardzo dobrą wiadomością dla podatników, ponieważ umozliwia wykorzystywanie instytucji agio w rozwiązaniach restrukturyzacyjno- optymalizacyjnych przedsiębiorców bez narażania się na dodatkowe obciążania podatkowe.

 
Opublikowano 13 sierpnia 2015r.


Projektowane zmiany w zakresie cen transferowych

Transakcje dokonywane pomiędzy podmiotami powiązanymi, a przede wszystkim zmiany dotyczące dokumentowania takich transakcji są przedmiotem projektu nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych (PIT i CIT), która była przedmiotem pierwszego czytania w Sejmie. Planowane zmiany dotyczą m.in. badania zgodności cen stosowanych w transakcjach wewnątrzgrupowych z cenami rynkowymi. Zgodnie z nowymi przepisami podatnicy bedą musieli wykazać, że ceny stosowane pomiędzy podmiotami powiązanymi (czyli np. przy transakcjach dokonywanych w ramach grupy kapitałowej) odpowiadają cenom stosowanym powszechnie na rynku. Dokonując transakcji podmioty powiązane będą musiały stosować jasne zasady rozliczeń. Projektowane przepisy wprowadzają szerszy obowiązek dokumentowania takich transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.
Należy zaznaczyć, iż wprawdzie projektowane przepisy są przedmiotem prac legislacyjnych w Sejmie, a proponowany czas wejścia ich w życie to 1 stycznia 2017r., to czas ten należy wykorzystać na przygotowanie się do wprowadzonych zmian.

 
Opublikowano 13 sierpnia 2015r.


Osoba świadcząca usługi w ramach działalności gospodarczej może być uznana za pracownika.

W wyroku z dnia 24 czerwca 2015r. o sygn. II PK 189/14 Sąd Najwyższy uznał, że osoba świadcząca usługi w ramach działalności gospodarczej na podstawie umowy współpracy może domagać się ustalenia istnienia stosunku pracy z przedsiębiorcą, z którym zawarła umowę współpracy. Powyższe oznacza, że chcąc nawiązać współpracę z osobą prowadzącą działalność gospodarczą należy tak uregulować stosunek prawny, aby nie miał on cech stosunku pracy. Sąd Najwyższy uznał bowiem, że jeżeli świadczenie usług na podstawie umowy współpracy opiera się podporządkowaniu współpracownika wobec przedsiębiorcy, jego kontroli co do sposobu i czasu świadczenia usług, osobistym charakterze świadczenia usług, to jeżeli te cechy mają przeważający charakter, to strony łączy umowa o pracę. Jeżeli łączący strony stosunek ma charakter stosunku pracy, to bez znaczenia jest sama nazwa umowy czy jej literalne postanowienia. Przedmiotowy wyrok Sądu Najwyższego może mieć istotne znaczenie dla firm współpracujących z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą i winien implikować po stronie przedsiębiorców podjęcie działań zmierzających do weryfikacji umów zawartych z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.

 
Opublikowano 13 sierpnia 2015r.


Wątpliwości będą rozstrzygane na korzyść podatnika

10 lipca 2015r. Sejm przyjął nowelizację Ordynacji podatkowej, zgodnie z którą niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego mają być rozstrzygane na korzyść podatnika. Jeżeli nowelizacja uchwalona przez Sejm zostanie przyjeta przez Senat, wówczas najprawdopodobniej wejdzie ona w życie 1 stycznia 2016r. Z punktu widzenia podatnika zmiana ta wydaje się korzystna, jednak sposób stosowania powyższej zasady będzie zależał w dużej mierze od praktyki organów podatkowych.

 

Opublikowano 23 lipca 2015r.


Ślubowanie nowego radcy prawnego

Miło nam poinformować, że po pozytywnie zdanym egzaminie radcowskim aplikantka radcowska Ewelina Sołtys, współpracująca z kancelarią od 2012r. w dniu 10 lipca 2015r. złożyła ślubowanie przed Dziekanem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. W ten sposób Ewelina Sołtys uzyskała prawo wykonywania zawodu radcy prawnego.
Ewelina Sołtys zajmuje się w Kancelarii prawem umów w obrocie gospodarczym, prawem zamówień publicznych oraz sprawami z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Prowadzi postępowania sądowe z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Opublikowano 23 lipca 2015r.